Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

VILLKOR FÖR JUNE

När du samtycker till villkoren ger du även ditt medgivande till att dina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i villkoren under punkten ”Behandling av dina personuppgifter”.

Inledning

June är en självbetjäningsprodukt genom vilken du kan investera i en av delfonderna i Danske Allocation SICAV (var och en av delfonderna, en "June-fond"). June använder en algoritm (datorprogram) för att samla in upplysningar från dig och för att ge investeringsrådgivning om/när du behöver. June erbjuds av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Box 7523, 103 92 Stockholm, org. nr. 516401-9811. Privatpersoner ska ha fyllt 18 år och ha en svensk folkbokföringsadress för att kunna använda och investera medel i June. Du kan inte ansluta dig till June om du är skattskyldig i USA eller är amerikansk medborgare.

June-avtalet

För att kunna investera i June måste du uppfylla villkoren i prospektet för June-fonden och ingå ett June-avtal med Danske Bank. När du investerar i andelar i June-fonden ingår du ett avtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, org. nr. 516401-9811, e-post danskebank@danskebank.se. June-avtalet omfattar investeringsavtalet, dessa villkor och de i investeringsavtalet uppräknade allmänna bestämmelser och dokument. Du måste underteckna investeringsavtalet och godkänna alla villkor för June. Din digitala underskrift är bindande på samma sätt som när du skriver under ett fysiskt dokument.

Mottagning av digitala dokument

Du ska alltid kunna ta emot digitala dokument från Danske Bank, antingen i eArkiv via Hembanken hos Danske Bank eller i en annan digital brevlåda där du kommit överens med Danske Bank om att ta emot digitala dokument.

Du godkänner att ta emot alla dokument från June digitalt, och att detta har samma rättsverkan som när du tar emot vanlig post. Det betyder att du ska öppna och kontrollera det som skickas till dig digitalt på samma sätt som vanlig post.

Om du inte gjort en anmälan om att ta emot digital post från Danske Bank i eArkiv eller i en annan digital brevlåda skickar Danske Bank en begäran till eArkiv om att registrera dig som mottagare av digital post från Danske Bank i ditt eArkiv.

Digital post lagras i eArkiv enligt de riktlinjer som gäller för eArkiv. Danske Bank lagrar den digitalt skickade posten enligt gällande lag.

Betalning

Du kan endast föra över svenska kronor till ditt June-konto. Du ansvarar själv för att pengarna överförs till rätt kontonummer, och du ska själv kontrollera att beloppet är korrekt. Du måste själv kontrollera att överföringen faktiskt har genomförts och inte avvisats av din bank. Det insatta beloppet används därefter för investeringar i den valda June- fonden. Vid en kontoöverföring dras beloppet omedelbart från ditt konto. Beloppet överförs till ditt June-konto. Vid betalning med Swish dras beloppet omedelbart från ditt konto kopplat till Swish. Beloppet överförs till ditt June-konto. Om du valt en fast överföring via autogiro till ditt June-konto dras beloppet med de intervall som du avtalat med Danske Bank. Du kan när du vill ändra dina kontouppgifter och/eller ta bort din fasta överföring.

Behandling av dina personuppgifter

Vi registrerar och använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig de bästa råden och de bästa tjänsterna samt för att uppfylla de legala krav som är tillämpliga för oss som finansiellt institut. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och dina rättigheter i vår information om behandling av personuppgifter på www.danskebank.se kan på förfrågan också fås i en skriftlig handling.

Avgift

Det kostar ingenting att använda June och vi får endast införa en eventuell avgift för användning av June med sex månaders varsel.

Uppsägning och upphörande

Du kan när som helst säga upp June-avtalet. Vid uppsägning genomförs all handel som inletts innan June tagit emot uppsägningen. Vid uppsägning av ditt June-avtal stänger vi ditt investeringssparkonto i samband med försäljningen av samtliga dina andelar i June-fonden. Vid en uppsägning ska du därför lämna uppgifter om vilket konto som pengarna ska överföras till. Om du väljer att sälja 90 procent eller mer av marknadsvärdet av din investering i June kommer Danske Bank uppfatta det som en uppsägning av June-avtalet. Bestämmelserna ovan gäller istället för vad som sägs om uppsägning i allmänna villkor för investeringssparkonto och allmänna bestämmelser för depå (investeringssparkonto). Banken kan när som helst välja att upphöra med att erbjuda investeringar i June. Ditt June-avtal sägs upp om Danske Bank inte längre erbjuder investeringar i June. Banken kan dessutom säga upp June-avtalet på sätt framgår av allmänna bestämmelser för depå (investeringssparkonto), punkten G.9.

Om vi får reda på att du är eller blivit amerikansk medborgare eller skattskyldig i USA säljs din investering i June-fonden och ditt June-avtal sägs upp med omedelbar verkan.

Immateriella rättigheter

Danske Bank har upphovsrätt och nyttjanderätt till June, inkl. webbplatsen och funktionerna i June. återgivning, kopiering, visning, överlåtelse, offentliggörande eller annan form av användning av innehållet på junespara.se får inte äga rum utan föregående skriftliga samtycke. Du kan dock ladda ned och kopiera information och material för personligt och icke-kommersiellt bruk. Varumärken eller logotyper får inte återgivas, kopieras, visas, överlåtas eller offentliggöras i någon form, utan att vi först har lämnat vårt skriftliga samtycke.

Lagval

June-avtalet ska regleras av och tolkas enligt svensk rätt. Tvist i anledning av June-avtalet prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Möjligheter att klaga och tillsyn

Klagomål kan lämnas via Danske Banks hemsida: www.danskebank.se.

Möjlighet finns också att kontakta central klagomålsansvarig i Danske Bank. Centralt klagomålsansvarig är chefsjuristen eller den som denne utsett. Uppgift om vem som är klagomålsansvarig kan erhållas från Legal Sweden, telefon 0752-48 00 000. önskar du framför klagomål bör detta vara skriftligt om inte ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Du kan också klaga via EU-kommissionens onlineplattform för tvistelösning på ec.europa.eu/odr. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial är en filial till det danska bankaktieselskabet Danske Bank A/S och står under tillsyn av det danska Finanstilsynet. Finanstilsynets adress är Århusgade 110, 2100 Köpenhamn, Danmark. Bankens tillstånd är registrerat hos Finanstilsynet under FT-nr 3000.