Marknadsföringsmaterial

Introduktion till hållbarhet

Vill du ha fokus på hållbarhet när du investerar?

Investeringar handlar om att uppnå högsta möjliga avkastning. För vissa människor är det dessutom viktigt att de företag de investerar i agerar ansvarsfullt mot samhälle och miljö. För andra är det viktigt att deras investeringar också bidrar till en positiv hållbar utveckling.

Hållbarhet är en naturlig del av dina June-investeringar

När vi investerar för din räkning tar vi hänsyn till faktorer som kan få konsekvenser för din investeringsavkastning – inklusive miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG). Om ett företag inte hanterar ESG-relaterade aspekter av sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt kan det få negativa konsekvenser för företagets resultat och för din avkastning. På så sätt kan vi välja bra investeringsmöjligheter för dig, och vi kan uppmuntra företag och samhälle att utvecklas i en mer hållbar riktning.

När du investerar finns det två sätt på vilka du kan fokusera på hållbarhet:

  • minimera negativ påverkan på samhället
  • bidra till en positiv hållbar utveckling i samhället och/eller för miljön

Investeringar kan ha en negativ påverkan på omvärlden – vi kan begränsa denna påverkan

En investering kan ha en negativ påverkan om den finansierar verksamheter som är skadliga för samhället eller miljön. En sådan påverkan kan begränsas genom att man undviker vissa investeringar eller genom att inleda en konstruktiv dialog med de företag vi investerat i (utöva ett aktivt ägande). På June arbetar vi hårt för att minimera eventuell negativ påverkan på samhället och miljön som dina investeringar kan ha. För att uppnå detta använder vi oss av en rad olika arbetssätt: vi investerar till exempel inte i företag som sysslar med kol, tjärsand, kontroversiella vapen eller tobak, och vi investerar inte heller i företag som bryter mot internationella normer och standarder.

Investeringar kan också bidra till en positiv hållbar utveckling – vi kan främja denna utveckling

Investeringar kan också bidra till positiva samhälls- och miljömål genom att kanalisera medel till företag som stödjer sådana mål. Dessa typer av investeringar kallas hållbara investeringar. Ytterligare ett krav är att dessa mål inte har någon betydande negativ påverkan på andra hållbarhetsmål, och att de företag som investares i följer god förvaltningssed.

Målen kan omfatta att stödja den biologiska mångfalden, främja omställningen till en cirkulär ekonomi, minska koldioxidutsläppen eller vara några andra av FN:s mål för hållbar utveckling.

Hållbara investeringar som bidrar till miljömålen kan också uppfylla normerna i EU:s taxonomi för hållbar verksamhet. Denna taxonomi är en klassificering av ekonomisk verksamhet som bidrar positivt till miljömålen för EU:s taxonomi och som erkänns som ”miljömässigt hållbara”. Taxonomins sex miljömål är följande: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. För närvarande omfattar taxonomin endast klimatområdet och inte till exempel socialt hållbara verksamheter. Taxonomin utvecklas dock löpande och under 2022 kommer den att utökas och uppdateras med flera kriterier för ytterligare verksamheter som omfattas av taxonomins miljömål.