Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Så investerar June dina pengar

Med June blir dina sparpengar investerade i aktier och obligationer via fonder.

Junes fonder investerar i ett urval av underliggande fonder som köper aktier och obligationer.

De underliggande fonderna är i stort sett alla indexfonder. Det innebär att de investerar i hela marknaden istället för endast ett fåtal enskilda aktier och obligationer. För dig som investerar dina sparpengar i June betyder det att du sprider ditt sparande över ett mycket stort antal företag.

Att investera med stor spridning gör att risken kan begränsas i förhållande till att investera i enskilda aktier. När du sprider din investering i flera olika företag i olika länder och i olika branscher är du inte beroende av att kunna förutsäga vilka specifika bolag som det kommer att gå bra eller dåligt för. Om ett företag skulle få problem betyder det relativt sätt inte så mycket för ditt sparande.

Hur fungerar det?

När du investerar i en June-fond köper du en andel i fonden. De insatta pengarna använder fonden till att köpa aktie- och obligationsfonder. Det innebär att din investering går upp och ner i värde i takt med värdet på de aktier och obligationer som fonden har köpt.

Ett exempel på index kan vara OMX S30-indexet, som är de 30 mest omsatta aktierna i Sverige eller S&P 500, som följer 500 av de största företagen i USA.

Om en indexfond är satt att följa S&P 500, så kommer den att använda allt det kapital indexfonden förfogar över för att köpa aktier i de företag som är en del av indexet. Det används en fördelningsnyckel, där några företag väger tyngre än andra och då investerar fonden mer in dessa. Fördelningsnyckeln för S&P 500 är fastställd utifrån enskilda företags värde. Ju högre värdering desto tyngre viktning. I indexet S&P 500 viktas Apple till ca 3,75 % medan Coca Cola viktas till ca 0,8 %.

Resultatet är att indexfonden alltid kan ge en avkastning som lever upp till indexet (minus kostnader). På det viset kan du som sparar i fonden vara säker på att få en avkastning som följer marknaden. Man är därmed inte beroende av om enskilda företag går bra eller dåligt. Det är därför man säger att indexfonder ”följer marknaden”.

Följer principer för ansvarsfulla investeringar

Junes fonder följer principer för ansvarsfulla investeringar genom så kallad screening. Det betyder att June-fonderna inte investerar i kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor kemiska & biologiska vapen eller atomvapen. June investerar inte heller i bolag vars intäkter i huvudsak genereras av kol eller oljesand.

Det finns många olika definitioner av vad ansvarsfulla investeringar är och därmed också hur man i praktiken gör en screening. June investerar i underliggande fonder både från Danske Bank och från andra fondleverantörer varför olika principer för screening används beroende på innehavsfördelningen för de underliggande fonderna.

Olika principer för screening: så funkar det

De underliggande fonder som erbjuds av Danske Bank, screenas enligt Danske Banks principer om ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi inte investerar i bolag som återfinns på bankens restriktionslista. Principerna som ligger till grund för den listan kan man läsa om här.

De underliggande fonderna som erbjuds av externa leverantörer screenas enligt definitionerna för MSCIs SRI-index. Läs mer om MSCI’s SRI-index här.

Jämfört med Danske Banks riktlinjer använder MSCIs SRI-index mer omfattande kriterier i sin bolagsscreening och som sparare kommer man via dessa underliggande fonder (som det ser ut nu) inte att investera i företag som är på Danske Banks restriktionslista.

Ett område under utveckling

Ansvarsfulla investeringar är ett område under snabb utveckling. Danske Bank-koncernen har beslutat om ett antal investeringsrestriktioner och både dessa principer och riktlinjer såväl som principerna för MSCIs SRI-index kan komma att ändra sig över tid. Vi övervakar löpande riktlinjerna för MSCI’s SRI-index, så vi kan agera om väsentliga förändringar uppstår.

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Börja spara med June

Prova June nu