Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

EU-regler för hållbara investeringar

Vad innebär detta för min investering i June?

Observera att June i Danske Mobilbank har ett utökat fondutbud och det skiljer sig från vad som presenteras här. Läs mer här.

Hållbarhet, ESG, klimat, CO2, restriktioner och screening. Om du har svårt att bringa reda i de många begreppen och vad de innebär för din investering finns det lyckligtvis lite hjälp att få från EU.

Den 10 mars 2021 trädde nya EU-regler för hållbara investeringar i kraft. De syftar bland annat till att du ska få bättre förståelse för vad det innebär att investera i produkter och fonder som bidrar till hållbar utveckling.

VAD HANDLAR LAGSTIFTNINGEN OM?

Lagstiftningen sätter bland annat ramarna för vilka investeringar som vi som bank får marknadsföra som hållbara investeringar och ESG-investeringar (engelsk förkortning för Environmental, Social och Governance). Investeringsprodukterna måste uppfylla ett antal fastställda kriterier från EU om de ska kunna marknadsföras som hållbara och ESG-investeringar.

Genom enhetliga standarder och större transparens blir det lättare för dig som kund att förstå när en investeringsprodukt är hållbar eller ESG. På så sätt kommer du att kunna jämföra investeringsprodukter och leverantörer av investeringsprodukter så att du kan hitta den lösning som är rätt för dig.

Vad innebär förändringarna för dig som June-kund?

I samband med att EU-lagstiftningen trädde ikraft ändrade vi den interna klassificeringen av Junes fem fonder.

Investeringen är densamma och alla Junes fonder fortsätter att följa principerna för ansvarsfulla investeringar genom så kallad ”screening”. Det innebär bland annat att fonderna inte investerar i företag som kan förknippas med vapen som omfattas av sanktioner, däribland landminor, klusterbomber, kemiska, biologiska och kärnvapen, eller har sin största omsättning från kol. Samtidigt tas hänsyn till om företagen har anständiga arbetsvillkor och en ansvarsfull ledning.

Översikt över förändringarna

Danske Banks policy för hållbara investeringar

I samband med att reglerna ändrade Danske Bank vår policy för hållbara investeringar. Den bytte namn till policy för ansvarsfulla investeringar och beskriver följande:

  • Vårt sätt att integrera hållbarhetsrisker i våra investeringsprocesser och i valet av de investeringsprodukter som vi ger råd om.
  • De krav vi ställer på ESG- och hållbara investeringsprodukter.
  • Vårt sätt att fortlöpande använda ett aktivt ägande för att forma framtidens företag och driva samhället i en mer ansvarsfull och hållbar riktning.
  • Det sätt som screening och investeringsbegränsningar ingår som en del i vårt arbete för att minska hållbarhetsrisker och välja investeringar som kan leverera attraktiv och långsiktig avkastning.

Du kan läsa mer om vår policy här. Du kan se förändringarna i prospekten för Junes fonder nedan, och här kan du se meddelande till fondandelsägarna från Danske Invest Management A/S, som förvaltar fonderna.

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Börja spara med June

Prova June nu