Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Tre June-fonder är ESG-fonder

Observera att June i Danske Banks Mobilbank har ett utökat fondutbud och det skiljer sig från vad som presenteras här. Läs mer här.

June-fonderna Progressive, Opportunity och Equity kategoriseras som ESG-fonder. ESG är den engelska förkortningen för ”Environmental”, ”Social” och ”Governance”. Det låter mycket tekniskt (och det är det också), men i grund och botten innebär det att fonderna ska leva upp till en rad kriterier som främjar miljön och/eller samhället, och även förhålla sig till god praxis för bolagsstyrning i de bolag som fonderna investerar i.

Fonderna arbetar bland annat för att främja miljö- och samhällsintressen genom aktivt ägarskap i bolagen. Detta innebär att fonderna använder det inflytande de får genom att äga en del av ett visst bolag till att exempelvis påverka bolaget i en mer ansvarsfull riktning. Fonderna kan också främja ESG-kriterierna genom att använda restriktioner.

Du kanske undrar varför det finns ett behov av att kategorisera fonderna?

Syftet med de gemensamma EU-standarderna är att skapa större öppenhet och göra det lättare för dig som kund att identifiera när och i vilken utsträckning en investeringsprodukt har hållbara mål eller främjar ESG-kriterierna. Detta gör det lättare att jämföra investeringsprodukter och leverantörer av investeringsprodukter, så att du hittar rätt lösning för dig och dina besparingar.

Fondernas hållbarhetsstrategi delas in i tre kategorier

EU:s regler för hållbara investeringar infördes i mars 2021. Syftet är att öka transparensen och ge finanssektorn ett gemensamt ramverk för vilken information kunderna ska ha om en investeringsprodukts hållbarhetsegenskaper.

Produkternas relation till hållbarhet delas in i tre kategorier:

  • Investeringsprodukter med hållbara investeringsmål (artikel 9).
  • Investeringsprodukter som främjar miljön/samhället (artikel 8).
  • Investeringsprodukter som inte behöver integrera hållbarhetsrelaterade kriterier i investeringsprocessen (artikel 6).

Så här kategoriseras June-fonderna:

Vad innebär detta för dig som investerar i June?

Rent konkret innebär det att om du har investerat i June Progressive, Opportunity eller Equity, lever dina investeringar upp till en rad kriterier som främjar miljön och/eller samhället, och förhåller sig även till god förvaltningssed i de bolag som fonderna investerar i. Om du har investerat i June Balanced eller Moderate påverkas inte din investering eftersom de fortfarande klassificeras som Artikel 6-produkter. Oavsett kategori följer alla June-fonder Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebär att fonderna förhåller sig till hållbarhetsrisker och använder aktivt ägarskap.

Du kan läsa mer om June-fonderna Progressive, Opportunity and Equity i detta aktieägarmeddelande från Danske Invest Management A/S, som förvaltar fonderna.Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Börja spara med June